• Dyrektor

   • PROFIL SZKOŁY

     

    Słoneczna Szkoła Podstawowa została założona 1 września 2015 roku. Posiada pełne uprawnienia szkoły publicznej. Wydaje uczniom świadectwa ukończenia danej klasy, wystawia legitymacje, bierze udział w olimpiadach, przyznaje stypendia naukowe. Szkoła jest wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonych przez Gminę Kobyłka (zaśw. nr 1/2015 oraz zaśw. nr 6/2017), i działa na podstawie Statutu. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe raz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty. Realizuje programy nauczania poszerzające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej. Prowadzi dokumentację obowiązującą szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych.

     

    DYREKTOR

     

    Pani Katarzyna Pluta, absolwentka m.in. Pedagogiki, Zarządzania i Marketingu, Historii oraz kursu Ewaluacja Zewnętrzna w ISP UJ. Obszarami jej szczególnych zainteresowań są: jakość procesów edukacyjnych, wychowanie dla świata, coaching rodzicielski, a także - badanie i konstruowanie planów pracy placówki oświatowej z wykorzystaniem sposobów zarządzania poprzez cele. Jako dyrektor placówek oświatowych, przede wszystkim niepublicznych, wprowadzała programy dwujęzyczne, związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, ocenianie kształtujące według programu CEO w ramach Całościowego Rozwoju Szkoły. Zagorzała wielbicielka metod aktywizujących, poszukująca wszelkich metod rozwijających zaangażowanie uczniów w proces uczenia się.

    Serce szkolnej społeczności zdobyła, mówiąc: „Szkoła to nie tylko moje miejsce pracy – to moje hobby”.